آموزش آغاز ارزش‌آفرینی‌ست …

 

ما باور داریم که با تکیه بر اصول علم آموزی می‌توان در هر حوزه‌ای به پیشرفت رسید. این مهم موجب شد تا امروز در مسیر آموزش و پرورش نیروهای متخصص قدم بگذاریم و فردایی روشن را در مجموعه الکتروژن رقم بزنیم. فردایی که به آن امیدواریم و به ثمره آن افتخار می‌کنیم…