.

یکبار دیگر توانستیم با تکیه بر توانمندی و تخصص به موفقیت دست پیدا کنیم و نام الکتروژن را در وندورلیست وزارت نفت به ثبت برسانیم ..